• Nr. 9028 din 20.08.2019 

  CONSILIUL JUDEȚEAN MARAMUREȘ
  organizează concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș

  În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare și ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Maramureș organizează la sediul său din Baia Mare str. Gh. Șincai nr. 46 concursul de proiecte de management pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan ” Maramureș.

  Condițiile de participare sunt următoarele:

  1. are cetăţenia română sau a unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene
  2. are capacitate deplină de exerciţiu;
  3. are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile activității instituției, respectiv – domeniul fundamental – Științe umaniste și arte: – domeniul de licență – Limbă și literatură, Filosofie, Studiul patrimoniului, Studii culturale, Arte vizuale, Muzica;
  4. întruneşte condiţiile de pregătire sau experienţă în management dobândită în instituții/companii/ONG-uri sau prin cursuri de manager de proiect organizate de entități înmatriculate în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților, dovedite cu certificate de absolvire;
  5. întruneşte condiția minimă de vechime în specialitatea studiilor minim – 2 ani.
  Calendarul concursului:
  1. 16.09.2019 – data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi;
  2. 24.09.2019, analiza dosarelor de concurs și a proiectelor de management;
  3. 25.09.2019, susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului
  4. În termen de 24 de ore de la susţinerea proiectelor de management aducerea la cunoștința candidaților și la cunoștința publică, a rezultatului concursului și afișarea acestuia. Candidații nemulțumiți pot depune contestații, în termen de 2 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa candidaţilor a rezultatului concursului, asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Biroul Resurse Umane.
  5. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.
  Dosarele de concurs vor conține:
  1. cerere de înscriere la concurs conform modelului anexat;
  2. copie după actul de identitate;
  3. curriculum vitae (cf. H.G. nr. 1021/2004);
  4. diplome de studii (care atestă absolvirea studiilor solicitate la condiții de participare pct. c) şi, după caz, documente care atestă efectuarea unor specializări în domeniul managementului (pct.e);
  5. Adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare;
  6. cazierul judiciar – în cazul persoanelor cu cetăţenie română sau acte similare în situaţia persoanelor cu altă cetăţenie;
  7. copia carnetului de muncă și, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în specialitatea studiilor (ulterior datei de 01.01.2011 vechimea se probează cu adeverință eliberată de angajator), conform modelului anexat;
  8. declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al securității sau colaborator al acestei, în sensul art. 2 lit. a) – c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, conform modelului anexat;
  9. declarația pe proprie răspundere privind capacitatea de exercițiu, conform modelului anexat;
  10. proiectul de management, care trebuie întocmit şi structurat conform cerinţelor din Caietul de obiective, în format scris şi în format electronic (CD sau DVD) – cu respectarea prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv, fără a avea semnături şi fără a conţine indicii privind identitatea autorului (fără a se menţiona numele şi/sau prenumele persoanei care l-a întocmit în cadrul textului, pe suportul tip CD/DVD sau în proprietăţile fişierului electronic).
  Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

  Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Județean Maramureș, până la data de 16.09.2019 – ora 12:00la Biroul Resurse Umane – etajul 1camera 131.

  BIBLIOGRAFIE:

  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 (*actualizată*) privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinul ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ – Partea I – Titlul III – Principiile generale aplicabile administrației publice; Partea VI – Titlul III – Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice; Partea VII – Răspunderea administrativă

  Anexele pot fi accesate pe www.cjmaramureș.ro:

  • MODEL Formular de înscriere la concurs de management
  • MODEL Adeverință de vechime
  • MODEL Declarație pe propria raspundere-capacitate de exercițiu
  • MODEL Declarație pe propria raspundere – poliție politică
  • Caietul de obiective elaborat pentru concursul de proiecte de management organizat de Consiliul Județean Maramureș pentru Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale ”Liviu Borlan” Maramureș.
  • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management
  PREȘEDINTE,
  Gabriel Valer ZETEA

Pin It on Pinterest

Share This