ANUNŢ

 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str. Culturii nr. 7A, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de referent treapta I în cadrul Biroului Conservare – Promovare.

CONDIŢII GENERALE:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • nivelul studiilor pentru ocuparea postului: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • cursuri de specializare: instructor dans popular, coregrafie
 • vechime în muncă: minim 5 ani;

Concursul se va organiza conform calendarului următor, la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, din Baia Mare, str. Culturii nr. 7A:

 • 21 septembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 1 octombrie 2018, ora 10:00 – proba scrisă;
 • 2 octombrie 2018, ora 10:00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www.cultura-traditionala.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş din Baia Mare, Str. Culturii nr. 7A, judeţul Maramureş, telefon 0262/211.560.

 

Ştefan MARIŞ – manager

 

Anexa nr. 2

BIBLIOGRAFIE pentru concursul din data de 1 octombrie 2018, pentru ocuparea postului de  REFERENT treapta I – din cadrul Biroului Conservare Promovare.

 •  – Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale;
 • – Legea nr. 26/2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial;
 • – Legea 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice;
 • – Gh. Popescu-Județ, Jocuri populare din Oaș și Maramureș, Casa Regională a Creației Populare, Baia Mare 1963;
 • – Gheorghe Baciu, Gavril Ghiur, Dansuri Populare din Țara Lăpușului și Țara Chioarului, Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi a mişcării artistice de masă Maramureş, Vol. I și Vol. II, Baia Mare 1973;
 • – Gheorghe Baciu, Cartea Coregrafului Amator, Casa Centrală a Creației Populare, București, 1965;

Pin It on Pinterest

Share This