Nr.  543/18.10.2018

 

Anexa I

ANUNŢ

 

Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str. Culturii nr. 7A, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante, de  Contabil Șef grad II din cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Administrativ: 1 post, conform H.G. 286/23.03.2011

 

CONDIŢII GENERALE:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

CONDIŢII SPECIFICE:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 

 • Studii universitare de lungă durată în domeniul economic
 • vechime în muncă minim 5 ani.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor, la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş, din Baia Mare, str. Culturii nr. 7A:

 

 • 8 noiembrie 2018, ora 15.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 noiembrie 2018, ora 11:00 – proba scrisă;

Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări scrise. Subiectele pentru proba scrisă se vor stabili pe baza bibliografiei şi tematicii de concurs.  Seturile de subiecte (două) pentru proba scrisă urmează a fi stabilite de către Comisia de concurs, în ziua în care se va desfăşura proba scrisă.  Durata probei scrise va fi de 3 ore. Punctajul pentru proba scrisă este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii trebuie să obţină minim 70 de puncte.

 

 • 21 noiembrie 2018, ora 10:00 – proba interviu;

            În cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă. Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. motivaţia candidatului;
 4. comportamentul în situaţiile de criză;
 5. iniţiativă şi creativitate.

Fiind un post de conducere vor fi testate și elementele referitoare la:

 1. capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;
 2. exercitarea controlului decizional;
 3. capacitatea managerială.

Punctajul pentru interviu este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi la interviu candidaţii trebuie să obţină minim 70 de puncte. Punctajul final al candidaţilor se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la cele două probe.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială: www.cultura-traditionala.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Maramureş din Baia Mare, Str. Culturii nr. 7A, judeţul Maramureş, telefon 0262/211.560.

 

Semnătură şi ştampilă

Ştefan MARIŞ – manager

 

                                                                                                    ANEXA NR. 2

 

BIBLIOGRAFIE pentru concursul din data de 15 noiembrie 2018, pentru ocuparea postului de  CONTABIL ȘEF  studii superioare grad II- din cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Administrativ.

 

 1. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 143/21.05.2007 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale;
 3. Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii , cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completarile ulterioare;
 6. Legea nr. 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 53/24.01.2003, Codul Muncii actualizat;
 8. Ordinul M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Ordinul M.F.P. nr. 2021/2013 pentru modificarea şi completarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005;
 10. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completarile ulterioare;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completarile ulterioare;
 13. Ordinul M.F.P. nr. 2332/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 14. Ordinul M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
 15. Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului
 16. Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului

Nota: La întreaga bibliografie se vor avea în vedere toate modificările şi completările ulterioare aduse actelor normative.

 

Pin It on Pinterest

Share This